İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMLARI

TED Kocaeli Koleji’nde, öğrencilerimizi tek tek tanımayı, her yönüyle geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Okulumuzda, öğrenen merkezli eğitim-öğretim anlayışı hâkimdir. Buna göre; öğrenciyle uyumlu, gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi öne çıkmaktadır.

İlkokulumuzda 12 derslik ve 5 adet uygulamalı alanlar dersliği mevcuttur. Şubelerimizde öğrenci sayısı 24 öğrenci kontenjanı ile sınırlıdır. Haftada 45 saat ders yapılan okulumuzda bu derslerin 20-22 saatinde sınıf öğretmenleri, diğer saatlerde branş öğretmenleri eğitim vermektedirler. Derslerimizde kütüphane, laboratuvar ve atölye gibi farklı eğitim öğretim ortamlarından da faydalanılmaktadır.

Türkçe

Türkçe derslerimizde öğrencilerimize anadillerinde yaşlarına uygun en ileri düzeyde anlama ve anlatma gücünü kazandırmak, dinleme alışkanlığını geliştirmek, verilen bir durum karşısında yorum gücünü artırmak ve Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanmalarını sağlamak amacı doğrultusunda dilimizin kurallarını benimsetmek üzere öğretim yapılır. 1 ve 4. sınıflar seviyesinde, Türk ve Dünya edebiyatına ait seçkin çocuk romanlarının sınıfta ve okul kütüphanemizde okunmasını hedefleyen bölümümüz, öğrencilerine okumayı sevdirmeyi hedefleyen ve bunu gündelik hayata taşımayı amaçlayan kitap inceleme çalışmaları yapar. Türkçe öğretiminde okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin gelişimine odaklanan programımız kapsamında, haftada bir ders saati, “kütüphane dersi” olarak uygulanır.

Matematik

Öğrencilerimizin matematik dilini ve derse özgün materyalleri etkin kullanmalarını, matematiği yararlı ve uğraşmaya değer olarak görmelerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da matematik derslerinde sayılabilir nesneler ve geometrik cisimlerin yer aldığı çalışmalarla interaktif öğrenme ortamları oluşturulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin farklı uyaranlarla karşılaşmaları ve farklı öğrenme deneyimleri kazanmalarını hedefleyen Akıl Oyunları Atölyemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Akıl Oyunları çalışmaları 1-4.sınıflar bütününde haftalık bir ders saati olarak uygulanmaktadır. Matematik derslerini soru-cevap formatından çıkarıp; öğrenmeyi öğreten yöntemler kullanarak, her zorlu koşul ve problemle kendi kendine baş edebilen, matematiği gündelik hayatla ilişkilendiren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Hayat Bilgisi - Sosyal Bilgiler

1, 2 ve 3. sınıflarımızda uygulanan Hayat Bilgisi dersleri ve 4.sınıflarımızda uygulanan Sosyal Bilgiler dersleriyle öğrencilerimizin; olumlu tutumlara sahip, araştırma ve sunum becerileri gelişmiş, kendini gerçekleştirme yolunda özneleşmiş bireyler olmalarını hedefliyoruz. Ders kapsamında öğrencilerimizin kendi sorularını sormalarına ve temalar süresince sorularının peşinde koşmalarına olanak hazırlanır.

Fen Bilimleri

3. ve 4. sınıflarımızda uygulanan Fen Bilimleri derslerinde günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alan ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini kullanan, fen okuryazarlığı kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

TED Kocaeli Kolejinde öğrencilerimizin Fen Bilimleri alanındaki kazanımlara hâkim olmalarının en önemli ayağının laboratuvar ortamında deney yapabilmelerinden geçmekte olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin iki haftada bir “Eğlenceli Bilim” materyallerini kullanarak hipotezden ispata giden sürecin içinde birebir yer alacakları deneyler yaparak deney ürünlerini sergilemelerine imkân tanıyoruz.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar eğitiminde öğrencilerimizin; görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin yıl içerisinde derslerde kazandığı bilgi birikimlerini sergileyebileceği ve kendilerini ifade edebilecekleri ulusal ve uluslararası resim yarışmalarına katılarak okulumuzu temsil etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin görsel sanatlar derslerinde ortaya çıkardıkları ürünler belirli zamanlarda okul içerisinde sergilenmektedir.

Müzik Eğitimi

Müzik bölümünün amacı; okul öncesinden başlayarak öğrencilerimizin müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, temel müzik bilgisini kazandırırken, onların müziği günlük yaşamlarına katmaları için yardımcı olmaktır.

Müzik derslerinde öğrencilerimizin müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını, düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmaları, kendini ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri için koro, ritm çalgıları, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş ORFF öğretim tekniğine ağırlık vermekteyiz.

Beden Eğitimi ve Oyun

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.

Beden eğitimi derslerinin temel amacı öğrencilerimizin, zihin – beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisi geliştirmelerine, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına ve güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.

Sporda başarının temel şartı, spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması, yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirmeler ve eğitimlerle ortaya çıkarılıp geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını ilkokul çağındayken kazandırmak için çalışıyor, yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz.

Bu amaçla okulumuzda beden eğitimi ve spor alanında 4. Sınıf itibariyle yüzme, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşları çalışılmaktadır. 1, 2 ve 3. sınıflarımızda Beden Eğitimi salon derslerinin yanı sıra her dönem 5 hafta, toplamda 10 hafta olmak üzere yüzme dersleri yapılmaktadır.

Yabancı Diller

TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, K12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimiz dili öğrenme ve geliştirme sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği yapma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri doğal olarak geliştirirler. Bu anlayış yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleşir ve öğrenilen dil bir ders olmaktan öteye doğal bir sürecin parçası haline gelir.

Tüm duyularımızı katarak, yaparak yaşayarak ve en önemlisi eğlenerek öğrendiğimiz İngilizce derslerimizde öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin İngilizce okuma yazma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra; bu dili hayatlarının bir parçası olarak görüp bu dilde konuşmalarını sağlayacak etkinlikler yoluyla dil öğrenim sürecini tamamları hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz İkinci Yabancı Dil öğrenimine İlkokul 2. sınıfta 1 er saat Almanca öğretimi ile başlarlar. 3. sınıfta ise İkinci Yabancı Dil seçmeli İspanyolca ve Almanca olarak ayrılmaktadır ve ders saati haftada 2 saate yükselmektedir. Öğrencilerimiz, Okulumuzdaki tüm eğitim süreci boyunca hangi yabancı dili öğrenmek istiyorlarsa o dilde seçim yapmaktadırlar ve bu doğrultuda sınıflarımız İspanyolca ve Almanca sınıfı olmak üzere ayrılmaktadır. 4. Sınıfa geldiklerinde 3. Sınıftayken seçtikleri ikinci yabancı dili değiştirme hakkı olan öğrencilerimizin 4. Sınıftan itibaren Okulumuzdaki öğrenim hayatları boyunca seçtikleri ikinci yabancı dili almaları ve Liseyi bitirirken bu dilde günlük yaşamlarını idame ettirecek seviyeye gelmeleri beklenmektedir.

Satranç

Yapılan bilimsel çalışmalar, satrancın eğitsel bir boyutunun olduğunu ve çocukların gelişiminde kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Satranç temel eğitimini doğru şekilde almış satranç oynayan çocukların yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme gibi zihinsel kapasitelerinde gelişmeler olduğu tespit edilmiştir.

Satranç eğitiminin amacı, öğrencilerimizde muhakeme yeteneği, odaklanma, görselleştirme, ileriyi düşünme, analiz yeteneği, soyut düşünme, planlama, eşzamanlı çoklu düşünme becerisi ve stres yönetimi yapabilmelerini sağlamaktır.

Satranç derslerinde satrancın kazanımlarına uygun olarak verilen eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin yaş, bilgi ve becerilerine uygun yarışmalara da katılmaları sağlanmaktadır.

Seramik

Okulumuzda uygulanan seramik dersleri; öğrencilerimizin küçük kas gelişiminin desteklenmesiyle, el-göz-beyin koordinasyonunun kuvvetlenmesinde büyük rol oynar. Seramik çalışmaları; çocukların yaratıcılıklarının, görsel belleklerinin ve duyu gelişimlerinin desteklenmesindeki yeri açısından önemlidir.

Öğrencilerimiz seramiğin ham maddesi olan kil ve çamuru yoğururken; el becerilerini geliştirip, yeni eserler ortaya koymanın yanı sıra iç dünyaları ve çevreleriyle ilgili duygu ve gözlemlerini ifade ederler. Seramik sanatını yaşayarak tanıyan öğrencilerimiz, yaratıcılıkları gelişirken eserin kalıcılığından da zevk alırlar.

Derslerimizde uyguladığımız iki ve üç boyutlu çalışmalarda kullandığımız çeşitli seramik teknikleri vardır. Bunlar arasında; el ile şekillendirme, plaka tekniği, sucuk tekniği, yığma yöntemi, kazıma yöntemi, doku yöntemi ve rölyef tekniği yer alır.

Bilişim Teknolojileri

Okulumuzda uygulanan Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerimizin; Bilişim Teknolojilerinin doğru, etkili ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık kazanmaları, teknolojiyi iletişim ve araştırma amacıyla kullanmaları, bilişim teknolojilerini kullanarak ürün geliştirmeleri, bilgi işlemsel düşünme, mantıksal akıl yürütme, sorgulama, problem çözme ve algoritma tasarlama gibi beceriler kazanmaları ve bu sayede dijital yetkinliklerinin artırılması öncelikli amaçlarımız arasındadır.

Bilişim Teknolojileri dersinde sınıf seviyelerine göre robotik ve kodlama üniteleri kapsamında bilgisayarsız kodlama, Office programları, üç boyutlu tasarım,  Google teknolojileri, oyun tasarımı,  tablet uygulamaları ve kodlama programları, Arduino ile elektronik konuları çalışılmaktadır.

Ders kapsamında aktif olarak diğer zümreler ile disiplinler arası çalışmalar yapılmakta olup ayrıca okulumuzda uygulanan Bilişim Teknolojileri dersi içeriği her yıl güncel gelişmeler izlenerek takip edilmektedir.

Eğlenceli bilim

TED Kocaeli Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin,

  • Bilimsel okuryazarlıklarını desteklemek,
  • Doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak,
  • Kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak,
  • Sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey olmalarını desteklemek için disiplinlerarası boyutta yetkinlik kazanmalarını hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin bu yetkinlikleri kazanmalarında, iki haftada bir gerçekleştirilen Eğlenceli Bilim etkinliklerinden faydalanarak her öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi edinmeleri hedeflenmektedir.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR