İLKOKUL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

TED Kocaeli Kolejinin tüm birimlerinde (İlkokul, Ortaokul, Lise) Ölçme ve Değerlendirme Birimi olarak, öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesinde sürece yönelik yaklaşımları önemsemekteyiz. Birimimiz öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir.

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme birimi;

  • Ölçme ve Süreç Değerlendirme Çalışmaları,
  • Rehberlik Süreçlerine Yardımcı Öğrenci Tanılama Çalışmaları,
  • İnsan Kaynakları ve Performans Değerlendirme Çalışmaları,
  • Toplam Kalite ve Memnuniyet Anket Çalışmaları,
  • Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri Bilgilendirme Seminerleri ve Diğer Eğitim Çalışmaları ( öğrenci – veli – öğretmen ) gibi farklı süreçlere katkıda bulunmaktadır.

Hazırlanan ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz – sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ve yorumlanmasına ağırlık verilmektedir.

Alternatif Ölçme Değerlendirme
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme araçları öğrencinin bilgi, beceri ve davranışlarını belirlenmiş ölçeklere göre, açık ifade ve kriterlerle ve kişisel farklılıklarını göz önüne alarak değerlendirme yapılmasını sağlar. Ölçme ve Değerlendirme Birimi, alternatif ölçme ve alternatif ölçme araçları konusunda öğretmenlere rehberlik yapar.

Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargıladıkları süreç, öz değerlendirme sürecidir. Bir alternatif ölçme ve değerlendirme süreci olan bu süreçte temel amaç, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir.

Diğer alternatif ölçme ve değerlendirme süreci ise; bir grup içinde yer alan öğrencilerin akranlarını değerlendirdiği süreçtir. Okul ve iş yaşamı boyunca bireyler diğerlerinin başarılarını değerlendirme gereksinimi duyabilirler. Akran değerlendirme, bireylerin bu tür özelliklerini geliştirirken, kendilerine güvenlerinin artmasını da sağlayabilir.

Akran değerlendirme sonuçları, öz değerlendirmenin bir parçası gibi düşünülebilir ve öz değerlendirme becerilerinin geliştirilme- sine birincil dereceden katkı sağlar.

Ödev Politikamız
Ödevin öğrenmeyi pekiştiren önemli bir öğretim süreci olduğunu belirlemek ve uygulamak adına sistemimiz dâhilinde ödev çalışmaları yapmak, kurumumuz öğretmenleri tarafından üzerinde titizlikle durulan bir konudur.

Öğrencimizin birincil ödevi, o gün işlenen derslerin nitelikli bir tekrarını yapmasıdır. Ders tekrarı yapılırken, farklı kaynaklar kullanılmasının önerilmesi gerekmektedir. Veliler tarafından öğrencimizin yapacağı tekrarların kontrol edilmesi ve gün atlamadan yapılacak bu çalışmayı çocuğun sorumluluk bilinci oluşuncaya kadar gözlemlemeleri, akademik başarının önemli etkenlerinden birini oluşturacaktır.

Ödevler öğrencilerin yaş özelliklerine göre belirlenen sürelerle sınırlı tutulur. Amacımız öğrencinin saatlerce evde ödev yapması değil, nitelikli ve ihtiyacına uygun ödevleri ailesiyle geçireceği zamandan çalmadan yapmasını sağlamaktır.

İLKOKULDA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
Genel olarak yukarıda bahsedilen ölçme-değerlendirme uygulamalarımız dışında TED Kocaeli İlkokulunda ayrıca aşağıdaki özel çalışmalarımız yapılmaktadır.

Portfolyolar
Portfolyo bir öğrencinin yıl içerisinde gelişimini ispatlayan, öğrenci ürünlerinin bulunduğu, ürünlerin gelişimsel yapısının görsel ve içerikse olarak irdelenebildiği dosyalardır. Öğrenci dosyasında hangi ürünlerinin olması sürecinde öğretmeniyle birlikte karar alır. Ancak dosyaya koyduğu her bir çalışmasını neden koyduğuna dair bir gerekçe sunabilmeli ve üzerinde yapılış tarihlerine dair açıklamaları da yerleştirmelidir. Portfolyo adı verilen bu dosyalar veli toplantılarında ve öğrenci paylaşımının yapıldığı toplantılarda kullanılır. Öğrenci velisiyle bir araya geldiği bu toplantılarda doğrudan yaptığı çalışmalara dair bilgi verme, dönüşümlü düşünme ve neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenir. Öğrenci dosyaları sınıf ortamında saklanır ve yılsonunda veliler ile paylaşılır.

Haftalık Öz Değerlendirme Çalışmaları
1-4. sınıflarda öğrencilerimizin öğrenme yolculuğunun neresinde olduklarını görmeleri ve öğrenmenin kalıcı hale gelmesi amacıyla haftalık “Kendimi Değerlendiriyorum” çalışmaları yapılmaktadır. “Kendimi Değerlendiriyorum” çalışması öğretmenlerimizin ünitede bulunan konuları işlerken kazandırılmak istenen davranışların hangilerinin kazanılıp hangilerinin kazanılmadığını saptamak amacıyla uyguladıkları bir ölçme aracıdır. Böylece bir ünitenin işlenmesi tamamlanmadan olası eksik ve yanlış öğrenmeler saptanabilir ve eksik tamamlama çalışmaları yapılır.

Ayrıca her hafta dijital platformlar aracılığıyla kazanım temelli ölçme değerlendirme uygulamaları yapılır. Bu ölçme çalışmalarında amacımız öğrencilerimizin Ortaokul itibariyle dahil olacakları merkezi sınav süreçlerine yönelik farkındalık kazanmaları ve oryantasyon çalışmalarına dahil edilmeleri hedeflenmektedir.

Ev Çalışmaları

Günlük Ev Çalışmaları
Günlük ev çalışmaları öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini amaçlar. Ortalama süre sınıf düzeylerine göre belirlenir.

Hafta Sonu Çalışmaları

İşlenen konuları tekrar etme, gözlemleme, materyal toplama, derse hazırlık yapma ve araştırma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalardır.
İlkokulda haftanın bir günü eve çalışma gönderilmemekte ve bu günü öğrencimizin serbest çalışma günü olarak değerlendirmesi sağlanmaktadır.
Ödevlerin öğrenciye fayda sağlaması için velinin, ödevin yapımımda aktif rol oynamaması, sadece yol gösterici olması gerekmektedir.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR