ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMLARI

Okulumuz her öğrencinin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda kendine özgü̈ ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayan zengin öğrenme ortamları sunmaktadır.

Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı sınıf modelinin esas alındığı ortaokul kısmında öğrencilerimiz, bireysel olarak ya da küçük gruplarda çalışır, problem çözme, görüşlerini paylaşma, bilgi toplama ve analiz etmede ortak kararlara varırlar. Öğretmenlerimiz, öğrenmeyi kolaylaştıran bir sınıf ortamı yaratarak öğrencilerin çalışmalarını izlemekte ve onlara yol göstermektedirler.

Öğrencilerimizin, bireysel farklılıklarını gözeterek bütünsel gelişimlerini destekleyen, teknoloji ile donanmış̧ öğrenme ortamlarında, bilimsel yöntem ve tekniklerle başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir. 3 boyutlu Fen Bilimleri ve Matematik içerikleri, Ardunio ve Akıl Oyunları ortam ve teknoloji desteği sağlayan çalışmalarımızdan bazılarıdır.

TED Kocaeli Özel Ortaokulu’nda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal program uygulanır. Bu programa entegre olarak, gerek kulüp çalışmaları içerisinde gerekse seçmeli derslerle ulusal ve uluslararası programlar ile öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri desteklenir.

TED KOCAELİ KOLEJİNDE İNGİLİZCE

TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, K12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini göz önüne alarak uygulanan TED K12 İngilizce müfredatı, günümüzün değişen koşullarına paralel olarak iki yılda bir yenilenmektedir.

Türk Eğitim Derneği’nin, yabancı dil politikası olarak benimsediği geliştirici, destekleyici ve paylaşımcı yaklaşımın amacı, İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

TED Kocaeli Koleji’nde İngilizce öğretiminin temel felsefesi, dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur ve tüm seviyelerde yabancı dil öğretimi öğrenci odaklı, öğrenme ve eleştirel düşünme temelleri üzerine yapılandırılmıştır.

Yabancı dil öğretimi kapsamında, 21. yüzyıl becerileri olarak nitelendirilen ve öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey düşünme becerileri de edindirmek ve geliştirmek üzerine kurulu bir anlayış benimsenmektedir. Öğrencilerimiz dili öğrenme ve geliştirme sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği yapma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri doğal olarak geliştirirler. Bu anlayış yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleşir ve öğrenilen dil bir ders olmaktan öteye doğal bir sürecin parçası haline gelir.

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda bilgisayar ve internet destekli programlar eşliğinde ve yabancı öğretmenlerimizin de desteği ile öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri sağlanır.

Öğrencilerimiz derslerde kullanılan materyaller, etkinlikler ve kitaplar aracılığı ile farklı alanlardaki bilgilerine katkı sağlar ve müfredatlar arası bağ kurma ayrıcalığı yaşarlar. Anasınıfı ve birinci sınıflarda “Co-Teaching” (Eşlik) dersleri adı altında Bilişim Teknolojisi, Matematik, Görsel Sanatlar ve Yaşam Becerileri dersleri, İngilizce öğretmenleri eşliğinde yapılmakta ve İngilizce etkinlikler ile eşgüdümlü şekilde ilerlemektedir. Öğrencilerimiz, co-teaching (eşlik) sistemi içinde anadilde edinmiş oldukları kazanımların paralelinde İngilizcenin gerçek yaşamın bir parçası olduğunu görür ve işlenen kavramları doğal bir ortamda deneyimleyerek yabancı dilde de edinirler. Co-teaching (eşlik) sisteminin en önemli amaçlarından biri İngilizce dersinin sınıf dışı bir atmosferde gerçekleştirilmesi suretiyle öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarında daha kolay kullanmalarıdır. Böylece günlük yaşam becerilerini de içine alan kazanımlar çift dilde eş zamanlı olarak verilir.

Anasınıfı ve İlkokul genelinde her bir öğrencimiz, sunum becerilerini geliştirmek ve özgüvenlerinin sağlam temeller üzerine kurulması adına düzenli olarak sınıf içi ve dışında sunumlar yapmakta, İngilizceyi aktif olarak yaşamının bir parçası haline getirmektedir.

TED Kocaeli Koleji, her öğrencinin kapasitesini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bir bakış açısına sahiptir. Bu doğrultuda, okullarımızda İngilizce dil eğitimi TED Genel Merkezi tarafından verilen sınavlarla izlenmektedir.

Ortaokula geçiş öncesinde 4. sınıftan itibaren her yıl olmak üzere, öğrencilerimize akademik yılın başında uygulanan hazırbulunuşluk sınavı sonucunda ihtiyaç duyan öğrencilere destek vermek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Hafta sonu sunulan İDP (İngilizce Destek Programı) ile birlikte hafta içi Shadow-Teaching (gölge öğretmenlik) uygulamaları ile öğrencilerimize bireysel ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmektedir. Haftada 2 saat yapılan gölge öğretmenlikte öğrencilerimize müfredat paralelinde yapılan bire bir destek ile birlikte farklılaştırılmış ödevler verilmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen bu uygulama ile desteklenen öğrencilerin İngilizce derslerinde daha aktif ve özgüvenli olmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını erken yaşta edinmeleri ve doğru yönlendirmeler ile ilerleyen yıllarda bu alışkanlığı geliştirmelerine olanak sağlamak amacı ile farklı seviyelere yönelik on-line okuma platformları kullanılmakta ve dil gelişimleri desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin yaş ve seviyelerine uygun uluslararası sınavlarda rahatlıkla başarı gösterebilmelerine zemin hazırlamak da hedeflerimiz arasındadır. İlkokulda Cambridge STARTERS, MOVERS ile başlayan hazırlıklar, ortaokulda FLYERS, KET, PET sınavlarıyla devam eder. Okulumuzda tüm 5.sınıf ve 8.sınıf öğrencilerine ‘Pearson Benchmark’ sınavı uygulanmaktadır, bu doğrultuda öğrencilerin İngilizce becerilerinin gelişimi uluslararası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlanır.

TED Kocaeli Özel Anadolu Lisesi öğrencileri 9. sınıftan itibaren seviye sınıflarında İngilizce dersleri alırlar, bu doğrultuda öğrencilere sahip oldukları dil becerilerini en üst seviyeye taşıma olanağı sunulmaktadır. 9. ve 10. sınıf seviyelerinde Oxford AQA Uluslararası GCSE İkinci Yabancı Dil İngilizce (International GCSE English as a Second Language) programı uygulanmaktadır. Oxford AQA Uluslararası GCSE İkinci Yabancı Dil İngilizce programı öğrencilerin dört ana dil yetisi olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Buna bağlı olarak da öğrencilerin yazma ve iletişim becerilerinin arttırılması ve açık, net ve doğru bir biçimde dili kullanmalarının sağlanması hedeflenir. Programın sonunda öğrencilerimiz okulumuzda yapılan sınavlara girerek, uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alırlar. Öğrencilerimizin bulundukları seviyeye bağlı olarak 11. Sınıf sonu itibariyle TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavına girmeleri hedeflenmektedir. Bu sınavlara ait sertifikalar yurtiçindeki birçok üniversitenin hazırlık sınıfını atlama veya yurtdışında bulunan üniversitelere başvuruda önkoşul olarak kabul gören belgelerdir.

TED Kocaeli Kolejinde farklı seviyelerde İngilizce yürütülen kulüpler ile öğrencilerimiz müfredat dışında dil becerilerini kullanabilmekte ve geliştirebilmektedirler. JMUN (Junior Model United Nations), MUN (Model United Nations) , GCC (Global Citizenship Club) ,DI (Destination Imagination) , TED-Ed (Toplum Önünde Konuşma) , FPS (Future Problem Solving) kulüp çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı platformlarda farklı ortamlarda dili kullanarak kendilerine olan güvenlerini geliştirme fırsatını yakalarken, bilgi ve tecrübelerini arttırırlar.

TED KOCAELİ KOLEJİNDE İKİNCİ YABANCI DİL

TED Kocaeli Koleji olarak hedefimiz İngilizcenin yanında öğrencilerimizi ikinci bir yabancı dil öğrenmeye ve farklı kültürleri tanımaya heveslendirmek ve çok dilli olmanın avantajlarından yararlanmalarını sağlamaktır. Programımız, Avrupa Birliği Ortak Kriterleri doğrultusunda hazırlanan müfredata ek olarak öğrencilerimizin, öğrendikleri dilin kültürünü de keşfetmelerine olanak sağlayan farklılaştırılmış etkinlikler içerir.  Amacımız, öğrencilerimizin ikinci bir yabancı dil ile tanışmalarının yanı sıra, dil çeşitliliği ile modern dünyanın zenginliklerinden faydalanan, üreten, yaratıcı, duygu paylaşımı kurabilen, dünya vatandaşı olma bilincini kazanmış olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu bilinçle okulumuz ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize Almanca ve İspanyolca dillerini seçmeli olarak sunmaktadır. Bir diğer amacımız ise özellikle öğrencilerimizin Almanca ve İspanyolca ile ilgili olarak farkındalık kazanmalarını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri konusunda onlara destek olmaktır.

İkinci Yabancı Diller programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Dört dil becerisine; yazma, konuşma, dinleme ve okumaya eşit oranda odaklanan programın içinde doğru dilbilgisini kullandırmak da başka bir hedefi oluşturmaktadır.

Öğrencilerimiz okulumuzda İkinci Yabancı Dil öğrenimine ilkokul 3.sınıftan itibaren dil seçimleriyle başlarlar. Haftada 2 ders saati olan Almanca veya İspanyolca derslerimiz öğrencilerimizin dil tercihi doğrultusunda şekillenir ve ilerler. Tercih etmiş oldukları ikinci yabancı dillerini kademe geçişlerinde değiştirme imkanı bulunmaktadır ancak istikrarlı bir şekilde yol almaları yegane hedefimiz olduğundan seçmiş oldukları dil ile devam etmelerini beklemekteyiz.

Bu doğrultuda ortaokulda bulunan öğrencilerimiz seçmiş oldukları ikinci yabancı dilde A1/A2 seviyesine ulaşmış olurlar.

Lisemizde ise yeni eğitim – öğretim dönemi başlamadan önce uyguladığımız seviye tespit sınavı sonucuna göre öğrencilerimiz Core ve Foundation sınıflarına yerleşirler. Seviye sınıflarında geçişlerimiz tekrarında 10. Sınıfta uygulanan seviye tespit sınavı ile mümkündür.  Mezun olacak öğrencilerimizde öngörülen B1 seviyesine ulaşmış olmaları hedeflerimiz arasında yer alır.

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil eğitimini hafta sonu kurslarımızda uluslararası bağımsız yurt dışı merkezler tarafından belgelenmesi amacıyla FIT A1/A2/B1 (Goethe Enstitüsü) ve DELE A1/A2 (Cervantes Enstitüsü) sınavlarına hazırlanmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR