SERTİFİKA PROGRAMLARI

 1. yüzyıl yetkinlikleri, eğitim dünyasının en önemli hedefleri arasında yerini almıştır. Bu yetkinlikleri kazandırmak için akademik derslerin öğretim programları sınırlı kalabilmektedir. Bu nedenle okulumuzda alternatif sertifika programları uygulanmaktadır. Alanlarında uzman öğretmen kadromuzla bu programlar, öğretim yılı içerisinde sınıf seviyesine göre farklı zamanlarda uygulanmaktadır. 

 

Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi Sertifika Programı 

 

Diksiyon, konuşurken duygu ve düşünceleri doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek için sesin uyumunu, söyleniş şeklini, seslerin uzunluğunu ve kısalığını, vurgu ve tonlamalarını doğru jest ve mimiklerle yerinde ve güzel kullanma sanatıdır. Doğru ve etkili konuşma bilgi ile birleştiğinde başarının artacağı kesindir. 

Konuşma becerisi, doğru ve etkili iletişim kurabilmenin temelidir. Tüm meslek gruplarında geçerli olmak üzere bir konuşmacının asıl amacı kendini dinletebilmesi, karşısındakini ikna edebilmesi önemlidir. Dili doğru kullanmak, ses tonunu doğru ayarlamak, kelimeleri doğru seçmek ve telaffuz etmek kişiyi diğerlerinden ayıracak özelliklerdir. 

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi öğrencilerine; gerek şimdi gerekse profesyonel yaşamlarında kendilerini doğru ve etkili şekilde ifade edebilmelerini, Türkçeyi doğru kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından “Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi Sertifika Programı” uygulanmaktadır. 

Bu eğitim; dilin kullanımı, etkili ve doğru konuşma, tekerleme, artikülasyon, tonlama ve vurgu, ses-nefes-diyafram gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bu eğitimde okuma, soru-cevap, takrir, inceleme, uygulama ve yorumlama gibi yöntemlerden yararlanılmaktadır. 

Bu eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz yerel ve ulusal yarışmalara katılarak, edindikleri becerileri sergileyip okulumuzu en iyi şekilde temsil etmektedir. 

 

Hafıza Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı 

 

“Öğrenmeyi Öğrenme” kavramı yıllardır tartışılan bir olgudur. Fakat kavramsal düzeydeki tartışmanın içeriği bir eğitim müfredatı ile doldurulamamıştır. Bu eğitim ile “Öğrenmeyi Öğrenme” kavramı güncel veriler ışığında yeniden ele alınmaktadır. Ayrıca alternatif öğrenme yöntemleri ile kavramsal boyuttan çıkılmış hafıza eğitiminde uygulama aşamasına geçilmiştir.

“Hafıza Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı” ile birlikte beynin çalışma prensiplerine uygun, sağ ve sol lobun dengeli bir şekilde kullanıldığı, yaratıcı ve eğlenceli yeni öğrenme yöntemleri uygulamalı olarak öğrenilmektedir. Böylece edinilen bilgiler hızlı, kolay ve kalıcı bir şekilde hafızaya alınabilmektedir. 

Hafıza Teknikleri Eğitimi, üniversite hazırlık sürecinde öğrencilerimizin bireysel performanslarını 

arttırabilmek için 11. sınıfa başladıklarında verilmektedir. 

 

“Hafıza Teknikleri Eğitimi”nin hedefleri: 

 • Öğrenmede alternatif yöntemlere vakıf olmak, 
 • Okunan, görülen ve duyulan bilgileri hafızaya tam olarak yerleştirmek, 
 • Hafızadaki bilgilere nasıl ulaşacağını öğrenmek, 
 • Öğrenme, hafıza ve beyin arasındaki ilişkiyi kavramak, 
 • Öğrenmeyi öğrenme, hızlı öğrenme, hafıza ve beyin eğitimi uygulamalarının kazandıracağı sinerjinin

öğrenme sürecindeki etkisini uygulayarak görmek, 

 • Yeni not tutma yöntemlerini öğrenmek, 
 • Hitabet ve ikna etme becerisini geliştirmek, 
 • Konsantrasyon gücünü arttırmaktır.

 

Hızlı Okuma ve Zihin Haritaları Eğitimi Sertifika Programı 

 

Her şeyin hızla değiştiği günümüz dünyasında maruz kaldığımız bilgi miktarını göz önüne aldığımızda okuma

hızımızın yeterli olmadığı açıktır. Her şey değişirken okuma hızımızın aynı kalıyor olması çağın gerisinde

kalmamızın en önemli nedenlerinden birisidir. Çağ dışı kalmamak için Hızlı Okuma Kursları, eğitimin olmazsa

olmaz parçası hâline gelmiştir artık. Bu ihtiyacı karşılayabilmek ve üniversite hazırlık sürecini etkin bir şekilde

sürdürebilmek için “Hafıza Teknikleri Eğitimi” ile birlikte “Hızlı Okuma ve Zihin Haritaları Eğitimi Sertifika

Programı” 11. sınıfa geçen öğrencilerimize sunulmaktadır. 

 

“Hızlı Okuma ve Zihin Haritaları Eğitimi”nin hedefleri: 

 

 • Kişisel potansiyeli geliştirmek için okuma hızını artırarak hayat boyu kullanabilecek bir beceriye sahip olmayı sağlamak, 
 • Mevcut okuma hızını en az iki, hatta üç katına çıkartmak, 
 • Öğrenme ve anlama hızını artırmak, 
 • Az zamanda daha fazla bilgiyi işleme imkânı sağlamak, 
 • Okuma, anlama, hafızada tutma ve hatırlama konularında maksimum performansa ulaşmaktır.

 

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children – P4C) Eğitmenliği Sertifika Programı 

 

Güncel eğitim araştırmaları P4C pedagojisinin; bilişsel yetenekleri, eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini

göstermektedir. Ayrıca P4C’nin; özgüvenin ve konsantrasyonun artması, duygusallığın ve dürtüselliğin kontrol

altına alınabilmesi gibi duyusal ve sosyal becerileri geliştirdiği de bilinmektedir. P4C uygulamalarının

planlanması ve uygulama sürecinin doğru yönlendirilmesi ise hem bu yetileri kapsamakta hem de bu yetilerin

ötesinde bir birikim ve eğitim gerektirmektedir. 

 

P4C’nin kazanımları, isminin içinde yer alan 4C ile ifade edilebilir: 

 • Critical Thinking – Eleştirel Düşünme 
 • Creative Thinking – Yaratıcı Düşünme 
 • Collaborative Thinking – İşbirliğine Dayalı Düşünme 
 • Caring Thinking – Özen Gösteren Düşünme 

 

Temel hedef, felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde gerçekleşen tartışmalarla, soruşturan bir topluluk oluşturarak, çocuklara, gençlere veya gruplara sorgulamayı, dinlemeyi, argüman geliştirmeyi ve düşünmeyi öğretmektir.

Öğrencilerimiz 12 saatlik sertifika programının sonunda P4C Eğitmeni olma hakkına sahip olur. Bu eğitimin ardından katılımcılar; her yaştan gruplarla P4C uygulamaları yapabilir, yaşa uygun P4C uyaranları ve kaynakları seçebilir, uygulama için gerekli felsefi arka planı örebilir, tartışmayı varsayımsal olarak kurgulayıp uygulamada hedeflenen ana problemin tezini ve antitezini planlayabilirler. Sertifika programımızı başarıyla tamamlamış öğrencilerimiz; kendi sınıflarından başlamak üzere; okulda farklı seviyelerden sınıflarla P4C oturumları düzenlemekte ve böylece sertifika eğitiminde aldıkları teorik bilgileri uygulama imkanı bulabilmektedirler.

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı 

 

“Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı”nda; doğaçlama ve rol oynama tekniklerinden yararlanılarak ve grup

üyelerinin birikimlerinden yola çıkılarak canlandırmalar yapılmaktadır. Yaratıcı drama için konu seçerken

yaşanmış bir olay, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, bir fotoğraf veya edebi bir eser

incelenir. 

 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama eğitiminin hedefleri:

 

 • Grupla birlikte karar alma ve çözüm üretme yeteneği kazanmak, 
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak, 
 • Eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek, 
 • Kendini tanıyarak, iletişim becerisini geliştirmek, 
 • Dil becerilerini geliştirmek, 
 • Sanatsal bakış açısı kazanmak, 
 • Hayal gücünü geliştirmek, 
 • Dinleme ve empati becerilerini geliştirmektir.

 

Yaratıcı Yazma Eğitimi Sertifika Programı 

 

Yaratıcı yazma, düşünce ve hayal arasında daha önceden kurulmamış, ilginç ve akıcı ilişkiler kurmaya dayan

maktadır. Yaratıcı yazma etkinliklerinin en önemli amacı öğrencilerin özgün, akıcı, ilgi çekici bir şekilde duygu

ve düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamaktır. Yaratıcı yazı etkinlikleri öğrencilerin kendi fikirlerini özgürce

dile getirmelerini sağlar ve başka insanların duygu ve düşüncelerine saygı göstermelerine yardımcı olmaktadır.

Yaratıcı yazmanın eğitim ortamlarında kullanılması eğitim ortamını zenginleştirme açısından çok faydalıdır.

Öğrencilerin hızla gelişen ve değişen dünyaya daha kolay uyum sağlayabilmeleri, pratik ve yaratıcı

düşünebilmeleri, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için yaratıcı yazma becerilerini kazanmaları

gerekmektedir. 

“Yaratıcı Yazma Eğitimi Sertifika Programı” ile öğrencilerimiz bir kurgu metni oluştururken nasıl bir yol

izleyeceklerini öğrenir, farklı bakış açıları edinirler. İncelenen edebi eserler yardımı ile de yazacakları metinleri

zenginleştirirler. 

Eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz ulusal yarışmalara katılarak kazandıkları bu beceriyi derece ve ödüllerle taçlandırmaktadırlar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.