SERTİFİKA PROGRAMLARI

 1. yüzyıl yetkinlikleri, eğitim dünyasının en önemli hedefleri arasında yerini almıştır. Bu yetkinlikleri kazandırmak için akademik derslerin öğretim programları sınırlı kalabilmektedir. Bu nedenle okulumuzda alternatif sertifika programları uygulanmaktadır. Alanlarında uzman öğretmen kadromuzla bu programlar, öğretim yılı içerisinde sınıf seviyesine göre farklı zamanlarda uygulanmaktadır. 

 

Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi Sertifika Programı 

Diksiyon, konuşurken duygu ve düşünceleri doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek için sesin uyumunu, söyleniş şeklini, seslerin uzunluğunu ve kısalığını, vurgu ve tonlamalarını doğru jest ve mimiklerle yerinde ve güzel kullanma sanatıdır. Doğru ve etkili konuşma bilgi ile birleştiğinde başarının artacağı kesindir. 

Konuşma becerisi, doğru ve etkili iletişim kurabilmenin temelidir. Tüm meslek gruplarında geçerli olmak üzere bir konuşmacının asıl amacı kendini dinletebilmesi, karşısındakini ikna edebilmesi önemlidir. Dili doğru kullanmak, ses tonunu doğru ayarlamak, kelimeleri doğru seçmek ve telaffuz etmek kişiyi diğerlerinden ayıracak özelliklerdir. 

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi öğrencilerine; gerek şimdi gerekse profesyonel yaşamlarında kendilerini doğru ve etkili şekilde ifade edebilmelerini, Türkçeyi doğru kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından “Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi Sertifika Programı” uygulanmaktadır. 

Bu eğitim; dilin kullanımı, etkili ve doğru konuşma, tekerleme, artikülasyon, tonlama ve vurgu, ses-nefes-diyafram gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bu eğitimde okuma, soru-cevap, takrir, inceleme, uygulama ve yorumlama gibi yöntemlerden yararlanılmaktadır. 

Bu eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz yerel ve ulusal yarışmalara katılarak, edindikleri becerileri sergileyip okulumuzu en iyi şekilde temsil etmektedir. 

 

Hafıza Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı 

“Öğrenmeyi Öğrenme” kavramı yıllardır tartışılan bir olgudur. Fakat kavramsal düzeydeki tartışmanın içeriği bir eğitim müfredatı ile doldurulamamıştır. Bu eğitim ile “Öğrenmeyi Öğrenme” kavramı güncel veriler ışığında yeniden ele alınmaktadır. Ayrıca alternatif öğrenme yöntemleri ile kavramsal boyuttan çıkılmış hafıza eğitiminde uygulama aşamasına geçilmiştir.

“Hafıza Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı” ile birlikte beynin çalışma prensiplerine uygun, sağ ve sol lobun dengeli bir şekilde kullanıldığı, yaratıcı ve eğlenceli yeni öğrenme yöntemleri uygulamalı olarak öğrenilmektedir. Böylece edinilen bilgiler hızlı, kolay ve kalıcı bir şekilde hafızaya alınabilmektedir. 

Hafıza Teknikleri Eğitimi, üniversite hazırlık sürecinde öğrencilerimizin bireysel performanslarını 

arttırabilmek için 11. sınıfa başladıklarında verilmektedir. 

“Hafıza Teknikleri Eğitimi”nin hedefleri: 

 • Öğrenmede alternatif yöntemlere vakıf olmak, 
 • Okunan, görülen ve duyulan bilgileri hafızaya tam olarak yerleştirmek, 
 • Hafızadaki bilgilere nasıl ulaşacağını öğrenmek, 
 • Öğrenme, hafıza ve beyin arasındaki ilişkiyi kavramak, 
 • Öğrenmeyi öğrenme, hızlı öğrenme, hafıza ve beyin eğitimi uygulamalarının kazandıracağı sinerjinin

öğrenme sürecindeki etkisini uygulayarak görmek, 

 • Yeni not tutma yöntemlerini öğrenmek, 
 • Hitabet ve ikna etme becerisini geliştirmek, 
 • Konsantrasyon gücünü arttırmaktır.

 

Hızlı Okuma ve Zihin Haritaları Eğitimi Sertifika Programı 

Her şeyin hızla değiştiği günümüz dünyasında maruz kaldığımız bilgi miktarını göz önüne aldığımızda okuma hızımızın yeterli olmadığı açıktır. Her şey değişirken okuma hızımızın aynı kalıyor olması çağın gerisinde kalmamızın en önemli nedenlerinden birisidir. Çağ dışı kalmamak için Hızlı Okuma Kursları, artık eğitimin olmazsa olmaz parçası hâline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek ve üniversite hazırlık sürecini etkin bir şekilde sürdürebilmek için “Hafıza Teknikleri Eğitimi” ile birlikte “Hızlı Okuma ve Zihin Haritaları Eğitimi Sertifika Programı” 11. sınıfa geçen öğrencilerimize sunulmaktadır. 

“Hızlı Okuma ve Zihin Haritaları Eğitimi”nin hedefleri: 

 • Kişisel potansiyeli geliştirmek için okuma hızını artırarak hayat boyu kullanabilecek bir beceriye sahip olmayı sağlamak, 
 • Mevcut okuma hızını en az iki, hatta üç katına çıkartmak, 
 • Öğrenme ve anlama hızını artırmak, 
 • Az zamanda daha fazla bilgiyi işleme imkânı sağlamak, 
 • Okuma, anlama, hafızada tutma ve hatırlama konularında maksimum performansa ulaşmaktır.

 

➥ İnovatif Düşünme ve Problem Çözme Yöntemleri Eğitimi Sertifika Programı

Temeli 200 binden fazla patenti incelemek suretiyle ortaya çıkartılan TRIZ (Rusça: Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch – Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) ve bu yöntemin daha da geliştirilmesi ile son şeklini alan ASIT (Advanced Systematic Inventive Thinking) yöntemine dayanan İnovatif Düşünme ve Problem Çözme Yöntemleri eğitimi ile öğrencilerimizin yaratıcı düşünme süreçlerini ve tekniklerini, uygulamalı bir şekilde öğrenmeleri mümkün olacaktır. Bu eğitim ile birlikte öğrencilerimiz problemler karşısında “kaybetmek diye bir şeyin olmadığını” sadece “problem dünyası” ve çözüme yönelik geliştirilen “yaratıcı düşünce” yöntemlerinin olduğunu görmelerini sağlayan sertifika programıdır.

 

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children – P4C) Eğitmenliği Sertifika Programı 

Güncel eğitim araştırmaları P4C pedagojisinin; bilişsel yetenekleri, eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca P4C’nin; özgüvenin ve konsantrasyonun artması, duygusallığın ve dürtüselliğin kontrol altına alınabilmesi gibi duyusal ve sosyal becerileri geliştirdiği de bilinmektedir. P4C uygulamalarının planlanması ve uygulama sürecinin doğru yönlendirilmesi ise hem bu yetileri kapsamakta hem de bu yetilerin ötesinde bir birikim ve eğitim gerektirmektedir. 

P4C’nin kazanımları, isminin içinde yer alan 4C ile ifade edilebilir: 

 • Critical Thinking – Eleştirel Düşünme 
 • Creative Thinking – Yaratıcı Düşünme 
 • Collaborative Thinking – İşbirliğine Dayalı Düşünme 
 • Caring Thinking – Özen Gösteren Düşünme 

Temel hedef, felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde gerçekleşen tartışmalarla, soruşturan bir topluluk oluşturarak, çocuklara, gençlere veya gruplara sorgulamayı, dinlemeyi, argüman geliştirmeyi ve düşünmeyi öğretmektir.

Öğrencilerimiz 12 saatlik sertifika programının sonunda P4C Eğitmeni olma hakkına sahip olur. Bu eğitimin ardından katılımcılar; her yaştan gruplarla P4C uygulamaları yapabilir, yaşa uygun P4C uyaranları ve kaynakları seçebilir, uygulama için gerekli felsefi arka planı örebilir, tartışmayı varsayımsal olarak kurgulayıp uygulamada hedeflenen ana problemin tezini ve antitezini planlayabilirler. Sertifika programımızı başarıyla tamamlamış öğrencilerimiz; kendi sınıflarından başlamak üzere; okulda farklı seviyelerden sınıflarla P4C oturumları düzenlemekte ve böylece sertifika eğitiminde aldıkları teorik bilgileri uygulama imkanı bulabilmektedirler.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı 

“Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı”nda; doğaçlama ve rol oynama tekniklerinden yararlanılarak ve grup üyelerinin birikimlerinden yola çıkılarak canlandırmalar yapılmaktadır. Yaratıcı drama için konu seçerken yaşanmış bir olay, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, bir fotoğraf veya edebi bir eser incelenir. 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama eğitiminin hedefleri:

 • Grupla birlikte karar alma ve çözüm üretme yeteneği kazanmak, 
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak, 
 • Eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek, 
 • Kendini tanıyarak, iletişim becerisini geliştirmek, 
 • Dil becerilerini geliştirmek, 
 • Sanatsal bakış açısı kazanmak, 
 • Hayal gücünü geliştirmek, 
 • Dinleme ve empati becerilerini geliştirmektir.

 

Yaratıcı Yazma Eğitimi Sertifika Programı 

Yaratıcı yazma, düşünce ve hayal arasında daha önceden kurulmamış, ilginç ve akıcı ilişkiler kurmaya dayanmaktadır. Yaratıcı yazma etkinliklerinin en önemli amacı öğrencilerin özgün, akıcı, ilgi çekici bir şekilde duygu ve düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamaktır. Yaratıcı yazı etkinlikleri öğrencilerin kendi fikirlerini özgürce dile getirmelerini sağlar ve başka insanların duygu ve düşüncelerine saygı göstermelerine yardımcı olmaktadır.Yaratıcı yazmanın eğitim ortamlarında kullanılması eğitim ortamını zenginleştirme açısından çok faydalıdır. Öğrencilerin hızla gelişen ve değişen dünyaya daha kolay uyum sağlayabilmeleri, pratik ve yaratıcı düşünebilmeleri, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için yaratıcı yazma becerilerini kazanmaları gerekmektedir. 

“Yaratıcı Yazma Eğitimi Sertifika Programı” ile öğrencilerimiz bir kurgu metni oluştururken nasıl bir yol izleyeceklerini öğrenir, farklı bakış açıları edinirler. İncelenen edebi eserler yardımı ile de yazacakları metinleri zenginleştirirler. 

Eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz ulusal yarışmalara katılarak kazandıkları bu beceriyi derece ve ödüllerle taçlandırmaktadırlar.

 

➥ Grafik Tasarım Sertifika Programı

Grafik tasarım, tipografi, görüntüler ve diğer tasarım öğelerinin kullanımıyla görsel iletişimi ve problem çözmeyi içeren yaratıcı bir süreçtir. Genel olarak, grafik tasarım görsel iletişimin önemli bir yönüdür birçok farklı alanda görülebilir. İhtiyaçları ve hedefleri karşılayan tasarımlar üretmek için teknik beceri, yaratıcılık ve eleştirel düşüncenin bir kombinasyonunu gerektirir. Grafik tasarım sertifika programı ile öğrencilerimiz logolar, web siteleri, reklamlar, kitaplar, dergiler, ürün ambalajları ve daha fazlasını tasarlamak gibi çok çeşitli projeler üzerinde çalışmalarına olanak sağlayacaktır. Grafik tasarım eğitimi alan öğrencilerde sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda bir mesaj veya fikrin iletilmesinde işlevsel ve etkili tasarımlar oluşturmayı amaç edinilir.

 

➥ Grafik Animasyon Sertifika Programı

Grafik Animasyon, günümüzde bilgisayar grafikleri veya geleneksel elle çizilmiş teknikleri kullanarak hareketli görüntüler oluşturma işlemidir. Film ve televizyon, reklamcılık, video oyunu geliştirme ve eğitim gibi çeşitli endüstrilerde karmaşık kavramları açık ve çekici bir şekilde iletmek için kullanılan çok yönlü bir araçtır.

Grafik animasyon sertifika programı ile öğrencilerimize, hikayeler anlatmak, karmaşık fikirleri açıklamak ve ürün veya hizmetleri sergilemek için kullanılabilecek ilgi çekici ve etkileşimli görseller oluşturmalarına olanak tanınır. Öğrencilerimiz, 2B veya 3B modeller oluşturmak için yazılım araçlarını kullanmayı, karakterler, arka planlar ve sahne gibi varlıkları tasarlamayı ve ardından anahtar kare animasyonu, hareketli grafikler ve stop-motion gibi çeşitli teknikleri kullanarak bu varlıkları canlandırmayı öğrenirler.

 

➥ Web Tasarım Sertifika Programı

Web tasarımı, düzen ve estetikten işlevsellik ve kullanıcı deneyimine kadar her şeyi kapsayan web siteleri oluşturma ve tasarlama sürecidir. Grafik tasarım, ara yüz tasarımı, kodlama ve kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı gibi tasarımın çeşitli yönlerini içerir. Web tasarımı kullanıcı davranışını anlamayı ve kullanıcıların aradıklarını bulmalarını ve istenen eylemi gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için web sitesinin gezinmesini, menülerini ve harekete geçirici mesajlarını (CTA’ lar) tasarlamayı içerir.

Web tasarım sertifika programı ile öğrencilerimiz, görsel olarak çekici, kullanıcı dostu ve tüm kullanıcılar için erişilebilir bir web sitesi oluşturmayı öğrenirler.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.